เปิดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหาร การเงิน ธุรกิจและเศรษฐกิจ 

เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

_______________________________________________________________________________________________

-

หลักสูตร “Advanced Business Analysis” รุ่นที่ 4

15 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562

(อบรมวันอังคาร พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

Location

 

-

การดำเนินธุกิจภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเป็นเรื่องยากและท้าทาย เนื่องจากสภาวการณ์ต่างๆ ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ทั้งในแง่ลูกค้า คู่แข่งทางธุรกิจ และสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจได้อย่างไม่ผิดพลาดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของตนให้เกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกคนในทุกหน่วยงานให้เกิดการเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “Advanced Business Analysis” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องจาก หลักสูตร Business Analysis ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จจนมาถึงบัดนี้กว่า 70 รุ่นแล้ว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ทางการบริหารการจัดการขั้นสูงขึ้นในด้านต่างๆ และสามารถแข่งขันให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์การเเข่งขันที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการต่อยอดให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ

 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความสามารถทางการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศเเละต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในขั้นสูงขึ้น


 

เนื้อหาการอบรม

Consumer 4.0: Understanding and Analysis

การวิเคราะห์และเข้าใจผู้บริโภค 4.0

เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0 ในด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้สื่อ กิจกรรมออนไลน์ ฯลฯ เรียนรู้ Disruptive Business Framework และ Digital Marketing Trend ตลอดจนพฤติกรรมการ shopping ของผู้บริโภค ความลับของสมองที่นักการตลาดควรรู้ เพื่อนำมาใช้ในการทำโฆษณา รวมทั้งกฎ 80/20 กับการตลาดดิจิทัล พร้อมกรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

How to Create New Business Model

การเรียนรู้วิธีการสร้างแบบจำลองธุรกิจใหม่

เรียนรู้เกี่ยวกับแบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model) ทั้งในด้านคำจำกัดความ บทบาทและองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รู้ว่าเมื่อไรควรสร้าง Business Model ใหม่แทน Business Model เก่า เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Business Model กับ Strategy และ Tactics ตลอดจนเรียนรู้การจัดทำ Business Model Canvas ให้กับธุรกิจ ผ่านการฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริง

 

Competitive Advantage Analysis

การวิเคราะห์ความได้เปรียบการแข่งขัน

เรียนรู้เกี่ยวกับแบบจำลองการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ รู้จัก Industrial Organization Model และ Resource-based Model พร้อมทำความเข้าใจการกำหนดกลยุทธ์พื้นฐาน เช่น การเป็นผู้นำด้านต้นทุน การเป็นผู้นำด้านความแตกต่าง ตลอดจนการใช้ห่วงโซ่อาหารมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์

 

Analysis of Economic Trend and Its Impact to Business

การวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อธุรกิจ

เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย การคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในอนาคต ตลอดจน Trend ทางเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น 5G , Artificial Intelligence (AI) , Internet of Thing , Big Data , Block Chain พร้อมวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อไทยในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ Thailand 4.0

 

Profitability and Cost Analysis

การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรทางธุรกิจ

เข้าใจประโยชน์ของการบริหารต้นทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานและสร้างผลกำไรทางธุรกิจ โดยเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ความหมายของต้นทุน และประเภทของต้นทุน ทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ต้นทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง

 

Social Media Marketing

เรียนรู้และเจาะลึกการใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดออนไลน์

เรียนรู้เทรนด์การตลาดโซเชียลมีเดียที่คุณต้องรู้ และการตลาด Content สำหรับโซเชียลมีเดีย การตลาด Content กับขั้นตอนการขาย การตลาด Influencer ตลอดจนเจาะลึกการทำโฆษณาในเฟสบุ๊ค ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนทำโฆษณา ไปจนถึงการทำเพจ และเทคนิคในการเพิ่มพลังการขายให้กับโพสต์ การตั้งงบประมาณ และเทคนิคการหากลุ่มเป้าหมาย พร้อมกรณีศึกษาต่าง ๆ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

ผู้ประกอบการ พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


การประเมินผล

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน จึงจะผ่านเกณฑ์การรับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ค่าธรรมเนียมการอบรม

21,900 บาทต่อท่าน (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่าย) ทั้งนี้ ได้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยายและอาหารแล้ว


กำหนดการอบรม

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

1

อังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

18.00-21.00

How to Create New Business Model

การเรียนรู้วิธีการสร้างแบบจำลองธุรกิจใหม่

3

ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา

2

พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562

18.00-21.00

How to Create New Business Model

การเรียนรู้วิธีการสร้างแบบจำลองธุรกิจใหม่ (ต่อ)

3

ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา

3

เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

09.00-16.00

Digital Marketing

เรียนรู้การตลาดดิจิทัล

6

อ.ประสิทธิ์  วรฉัตราวณิช

4

อังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

18.00-21.00

Social Media Marketing

เรียนรู้และเจาะลึกการใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดออนไลน์

3

อ.ประสิทธิ์  วรฉัตราวณิช

5

พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

18.00–21.00

Social Media Marketing

เรียนรู้และเจาะลึกการใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดออนไลน์ (ต่อ)

3

อ.ประสิทธิ์  วรฉัตราวณิช

6

เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

09.00-16.00

Profitability and Cost Analysis

การวิเคราะห์ความสามารถทำกำไรและ

การวิเคราะห์ต้นทุน

6

อ.นวพร  บุศยสุนทร

7

อังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

18.00–21.00

Competitive Advantage Analysis

การวิเคราะห์ความได้เปรียบการแข่งขัน

3

ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ

8

พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

18.00–21.00

Analysis of Economic Trend and Its Impact to Business

การวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อธุรกิจ

3

ผศ.ดร.มนชยา  อุรุยศ

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1. ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง

  • Online Form
  • Email : cu_learn@yahoo.com
  • Line@ : @cu_learn

2. โอนชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์

  • เลขที่บัญชี 152-459566-5
  • ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

3. ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนพร้อมชื่อผู้สมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่

  • Email : cu_learn@yahoo.com
  • Line@ : @cu_learn

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช

อดีตผู้อำนวยการนิวมีเดียและอีคอมเมิร์ช บริษัท เอ.อาร์ อินฟอร์เมชั่นแอนด์พับลิเคชั่น จำกัด กูรูและที่ปรึกษาทางด้านการตลาด ผู้คร่ำหวอดในแวดวงนิวมีเดียมากว่า 20 ปี

อ.นวพร บุศยสุนทร

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา

ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐสภา

ผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย