ศูนย์บริการวิชาการฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน ภาษี การตลาด และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

Mini Master in Creative Digital Marketing

4 กรกฎาคม 2561 - 19 กรกฎาคม 2561

(อบรมวันพุธ , พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

Location

  
          การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารในโลกที่เรียกกันว่ายุค 4.0 ทำให้เกิด "ตลาดใหม่" ที่ต่างไปจากตลาดเดิมอย่างสิ้นเชิง ผู้บริโภคสามารถใช้มัลติมีเดียเทคโนโลยี เพื่อเข้าถึงสินค้าและบริการที่ตัวเองต้องการได้โดยง่าย และได้โดยตรงผ่านหลากหลายช่องทางบนโลกออนไลน์ ทำให้เกิดการหยุดชะงักของตลาดสินค้าและบริการและวิธีการทำการตลาดและโฆษณาที่ต่างไปจากเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วิธีคิดทางการตลาดในยุคดิจิทัลจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนไป ผู้ประกอบการและธุรกิจประสงค์จะประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีนักการตลาดที่เข้าใจเรื่องของการทำตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพื่อสื่อสาร message ให้ถึงผู้บริโภคโดยตรง พร้อมกับการพัฒนาช่องทางให้เข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายช่องทางไปพร้อมๆ กัน
          ดังนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ  Yell Academy จึงได้จัดหลักสูตร  "Mini  Master in Creative Digital Marketing"  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดและโฆษณาดิจิทัล

วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ให้กับนักการตลาดนักโฆษณาและผู้ที่กำลังจะเข้ามาในสายอาชีพนี้    

เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้าน Digital Marketing ให้สอดรับกับความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีมากขึ้น

เพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์จากช่องทางโซเชียลมีเดีย

เนื้อหาการอบรม

 

 

1. Digital Marketing Landscape   
เรียนรู้การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดแบบเดิมๆ สู่โลกดิจิทัลผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จริง

ปูพื้นฐานเพื่อให้เห็นภาพรวมของ Digital Marketing เริ่มตั้งแต่เรียนรู้การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดแบบเดิม ๆ สู่โลกดิจิทัล พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ตลอดจนเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่สำคัญ ๆ และการวิเคราะห์เทรนด์ในการทำการตลาด รวบรวมตัวอย่างการทำ Digital Marketingที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง      

 

2. Digital Marketing Strategy and Planning  

โฆษณาในยุคดิจิทัล ทำอย่างไร? เรียนรู้กลยุทธ์ และ การวางแผนจากมืออาชีพ

เรียนรู้กลยุทธ์การทำการตลาดในยุคดิจิทัล และกระบวนการในการวางแผนการตลาด ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และคู่แข่ง ตลอดจนการเลือกเครื่องมือและช่องทางการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณที่มีอยู่      

 

 

3. Digital Advertising : Creative and Implementation  
งานครีเอทีฟแบบไหนที่เหมาะสมกับรูปแบบของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์ว่างานครีเอทีพแบบไหนที่เหมาะสมกับรูปแบบของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และกระบวนการในการสร้างสรรค์งานโฆษณาในยุคดิจิทัลเป็นอย่างไร แบรนด์มีความสำคัญต่อการตลาดยุคดิจิทัลอย่างไร และจะสร้างแบรนด์อย่างไรในยุคดิจิทัล

 

 

 

4. Content Marketing Strategy   

เรียนรู้การเขียนคอนเทนต์ออนไลน์อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

หลักสูตรนี้จะทำให้รู้ว่า Content Marketing แตกต่างจากการตลาดทั่วไปอย่างไร และทำไมเราจึงต้องทำ Content Marketing รวมทั้งเจาะลึกวิธีการเขียนคอนเทนต์และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Content ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ ความน่าสนใจและอารมณ์ร่วมกับแบรนด์สินค้า พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา content โดนใจจากหลากหลายสินค้าและแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก         

 

 

5. How Digital Media Works : Google, Facebook, Search  

รู้จักมีเดียที่มีอิทธิพลต่อโลกดิจิทัล พร้อมเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงพร้อมใช้งาน

รู้จักสื่อที่มีอิทธิพลในโลกดิจิทัลอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็น Google , Facebook , Instagram , youtube ฯลฯ รวมไปถึง Application ต่าง ๆ สามารถจำแนก Search Ads และ Native Ads รวมไปถึงเข้าใจประโยชน์และความเหมาะสมของการใช้สื่อแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการตลาด เรียนรู้วิธีการใช้งาน จนสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 

6. Social Media Marketing  

เรียนรู้และเจาะลึกการใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดออนไลน์

เรียนรู้ว่า Social Media Marketing หรือ SMM คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อแบรนด์ และทำไมต้องทำ SMM พลังของ SMM รวมไปถึงขั้นตอนในการทำ SMM และเทรนด์ที่กำลังมาแรง ตลอดจนการผสมผสานสื่อโซเชียลมีเดียในการทำ SMM    

 

 

7. Workshop : Digital Marketing Plan  

เวิร์คชอปวิธีคิดและการปฏิบัติการผ่านโจทย์การทำงานจริง

ฝึกฝนการวางแผนการตลาดดิจิทัลจากโจทย์ที่ได้รับเพื่อทำความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

 

 

 

 

 

 

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80 %ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การ

รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม 21,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ)

ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายและอาหาร

 

 

 

กำหนดการหลักสูตร

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

1

พุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

18.00-21.00

Digital Marketing Landscape

เรียนรู้การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดแบบเดิมๆ สู่โลกดิจิทัล ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จริง

3

2

พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

18.00-21.00

Digital Marketing Strategy and Planning

โฆษณาในยุคดิจิทัล ทำอย่างไร? เรียนรู้กลยุทธ์ และการวางแผนจากมืออาชีพ

3

3

เสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

09.00-16.00

Content Marketing Strategy

เรียนรู้การเขียนคอนเทนต์ออนไลน์อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

6

4

พุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

18.00-21.00

Digital Advertising: Creative and Implementation

งานครีเอทีฟแบบไหนที่เหมาะสมกับรูปแบบของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

3

5

พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

18.00-21.00

How Digital Media Works: Google, Facebook, Search and Native Ads

รู้จักมีเดียที่มีอิทธิพลต่อโลกดิจิทัล พร้อมเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงพร้อมใช้งาน

3

6

ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

18.00-21.00

How Digital Media Works: Google, Facebook, Search and Native Ads

รู้จักมีเดียที่มีอิทธิพลต่อโลกดิจิทัล พร้อมเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงพร้อมใช้งาน (ต่อ)

3

7

เสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

09.00-16.00

Social Media Marketing

เรียนรู้และเจาะลึกการใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดออนไลน์

6

8

พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

18.00-21.00

Workshop: Digital Marketing Plan

เวิร์คชอปวิธีคิดและการปฏิบัติตามผ่านโจทย์การทำงานจริง

3

9

พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

18.00-21.00

Workshop: Digital Marketing Plan

เวิร์คชอปวิธีคิดและการปฏิบัติตามผ่านโจทย์การทำงานจริง

3

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1. ส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง

  • ทางแฟกซ์ : 02-949-0686
  • Email : cu_learn@yahoo.com

2. ชำระเงินได้โดย โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์

  • เลขที่บัญชี 152-459566-5
  • ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

3. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาทาง

  • Fax : 02-949-0686
  • Email : cu_learn@yahoo.com

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช

อดีตผู้อำนวยการนิวมีเดียและอีคอมเมิร์ชบริษัทเอ.อาร์ อินฟอร์เมชั่นแอนด์พับลิเคชั่น จำกัด

อาจารย์ณรงค์เวทย์ วจนพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

อ. ภีรดล คาเบรียล

Chief Business Development Officer Yell Advertising

อาจารย์ ดิศรา อุดมเดช

CEO บริษัท Yell Advertising จำกัด

อาจารย์ อนวัช ประดิษฐ์ศิลป์

ผู้อำนวยการด้านดิจิทัลมีเดีย บริษัท Yell Advertising จำกัด

อาจารย์รังสรรค์ พรมประสิทธิ์

CEO และเจ้าของแอพลิเคชั่น QueQ

อาจารย์ พเนิน อัศววิภาส

CEO บริษัท OBVOC จำกัด

อาจารย์ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ เรื่อง การตลาดดิจิทัล