ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหาร การเงิน ธุรกิจและเศรษฐกิจ 

เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

_______________________________________________________________________________________________

 

หลักสูตร Human Resource Development รุ่นที่ 7 ปิดรับสมัครแล้วนะคะ

การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน รุ่นที่ 6

Project Investment : Analysis and Management

6 พฤศจิกายน 2561 - 24 พฤศจิกายน 2561

(อบรมวันอังคาร,พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)

โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

Location

 

      ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงและรุนแรง การตัดสินใจลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตาม  จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน  การวิเคราะห์  และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการลงทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และสามารถดำเนินการให้อยู่รอดได้ภายใต้ความเสี่ยง  และความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  นโยบายรัฐบาลการบริหารจัดการในองค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ฉะนั้น  องค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและการบริหารผลกำไร  จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร  ผู้จัดการ  และผู้รับผิดชอบโครงการลงทุนจำเป็นต้องมี  เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ยังผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนโครงการ

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน”  เพื่อให้ความรู้หลักคิดและแนวทางการวิเคราะห์การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผล  รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ  ในการประเมินการลงทุนโครงการ  (project evaluation)  การศึกษาความเป็นไปได้  (project feasibility study) การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  โครงการ การเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และการบริหารความเสี่ยงของโครงการ (project risk management) ตลอดจนการศึกษาถึงการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอน และรวมกรณีศึกษา รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโครงการ


3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน
 

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม ผลตอบแทน ต้นทุนรวมถึงความเสี่ยงของโครงการ
 

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ด้วยตนเอง
 

เนื้อหาการอบรม

 

                        

                                                                                             

 

การวิเคราะห์โครงการลงทุน (Project Investment Analysis)   

 หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ภาพรวมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการลงทุนตั้งแต่ การศึกษาด้านการเงินค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการเงินทุนหมุนเวียนวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน เกณฑ์ตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ รวมไปถึงการประเมินผลการเงินภายใต้ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนความเสี่ยงของโครงการ และการประเมินผลโครงการลงทุน

 

 

 

 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Study )

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยทีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการทั้งภายนอกและภายใน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และมีความเข้าใจในการวิจัยตลาดซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อการลงทุนในโครงการได้

 

 

การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ (Project Financial Analysis )

หัวใจสู่ความสำเร็จของโครงการคือเรื่องการเงิน ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์การเงินได้เรียนรู้แนวคิดการบริหารการเงิน การประมาณเงินลงทุน โครงสร้างทางการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ เช่น ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนลดค่า ดัชนีการทำกำไร เกณฑ์การตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและตัวแปรต่าง ๆ รวมไปถึงปัญหาของโครงการในด้านการเงิน   

 

 

 

การบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน (Project Risk Management )

การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบความเสี่ยงของโครงการความไม่แน่นอนและข้อจำกัดในการบริหารโครงการ สามารถระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยง รวมไปถึงเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

 

 

 

การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและการบริหารผลกำไร 

( Profitability Analysis and Management )

หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของต้นทุนและกำไรการพิจารณาความสามารถในการทำกำไรซึ่งจะสัมพันธ์ทั้งในด้านของกำลังการผลิตและความต้องการของตลาด  การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการให้บริการนอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของโครงการเพื่อพิจารณาความสามารถในการทำกำไรการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรกับกรอบการเพิ่มค่าโดยใช้Economic Profit (EP) และ EconomicValue  Added (EVA) ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเน้นการยกตัวอย่างและกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง   

 

 

 

ทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน

( Project Financial Technique for Business Loan ) 

หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงองค์ประกอบของการพิจารณาให้สินเชื่อและเทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการกู้ การจ่ายชำระหนี้ การป้องกันความเสี่ยง รวมไปถึงเข้าใจหลักในการพิจารณาให้สินเชื่อรู้จักทุนประกอบการ หลักประกัน และเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับแผนการผลิต/ให้บริการ

 

 

 

การวางแผนและบริหารโครงการ ( Project Planning and Management )

เข้าใจความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการและการบริหารทั่วไป วัตถุประสงค์โครงการ วงจรชีวิตของงานโครงการ เรียนรู้ขั้นตอนในการบริหารโครงการ ตั้งแต่การเริ่มโครงการ การวางแผน จนถึงเทคนิคการวางแผนกิจกรรมและเวลาในโครงการ การติตามและควบคุมโครงการ จนถึงการปิดโครงการ

 

 

 

การตัดสินใจโครงการภายใต้ความไม่เเน่นอน ( Decision Under Uncertainty )

 เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจ ตั้งแต่ความแตกต่างของการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงกับความไม่แน่นอน กระบวนการตัดสินใจ  การรับรู้ (Perception) กับการตัดสินจากการรับรู้ (Perception Judgment) ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการคิด 2 แบบ ทั้งการใช้สัญชาติญาณ และการคิดโดยใช้หลักการและเหตุผลได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎี Expected Utility Theory (การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล)กับ Prospect Theory (ทฤษฎีความคาดหวัง) ตลอดจนแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอื่น ๆ เช่น Reference Point และ Loss Aversion รวมไปถึงFourfold Pattern ของความเสี่ยง ตลอดการบรรยายจะประกอบไปด้วยตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน         

   

 

         ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มี
หัก ณ ที่จ่ายใดๆ) ทั้งนี้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยาย และอาหารแล้ว

ผลการประเมิน

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการ

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

1

อังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

18.00-21.00

Project Feasibility Study

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

3

รศ.ไตรรัตน์  จารุทัศน์

2

พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

18.00-21.00

Project Investment Analysis

การวิเคราะห์โครงการลงทุน

3

ผศ.ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์

3

อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

18.00-21.00

Project Risk Management

การบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน

3

ผศ.ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์

4

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

18.00-21.00

Profitability Analysis and Management

การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและการบริหารผลกำไร

3

ผศ.ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์

5

เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

09.00-16.00

Project Planning and Management

การวางแผนและบริหารโครงการ

6

ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา

6

อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

18.00–21.00

Project Financial Analysis

การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ

3

อ.ธนเดช  มหโภไคย

7

พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

18.00–21.00

Project Financial Analysis

การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ (ต่อ)

3

อ.ธนเดช  มหโภไคย

8

เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

09.00-16.00

How to write Project Loan Proposal

เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน

6

อ.ธนเดช  มหโภไคย

 

 

 
 

 

 

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1. ส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง

  • ทางแฟกซ์ : 02-949-0686
  • Email : cu_learn@yahoo.com

2. ชำระเงินได้โดย โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์

  • เลขที่บัญชี 152-459566-5
  • ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

3. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาทาง

  • Fax : 02-949-0686
  • Email : cu_learn@yahoo.com

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม

อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ธนเดช มหโภไคย

ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา

ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐสภา

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย