เปิดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหาร การเงิน ธุรกิจและเศรษฐกิจ 

เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

_______________________________________________________________________________________________

-

Master in Online Sales Strategy รุ่นที่ 4

29 ตุลาคม 2562 - 14 พฤศจิกายน 2562

(อบรมวันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)

โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

Location

-

 

   

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารในปัจจุบัน หรือที่เรียกกันว่ายุค 4.0 ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อ-ขายของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้บริโภคมีความรอบรู้และมีพฤติกรรมเชิงรุกมากกว่าแต่ก่อน นิยมการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการระหว่างกัน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Line@ และ Google เป็นต้น

   ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบธุรกิจทุกแขนงจำเป็นต้องคำนึงถึงเทคนิคและกลยุทธ์ในการอยู่รอดและดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารธุรกิจและการตลาดแบบเดิมๆ สู่ยุคสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่ประสิทธิผลที่ดีเยี่ยม

   ดังนั้น ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Yell Academy จึงจัดโครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตรวุฒิบัตร “Master in Online Sales Strategy” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในหลากหลายมิติของการบริหารธุรกิจและบริหารการขาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำตลาดออนไลน์ ด้านการทำโฆษณาออนไลน์  รวมทั้งด้านการขายของออนไลน์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 

เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภคยุค 4.0 และกลยุทธ์ด้านการขายออนไลน์ 

เพื่อบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับยุค 4.0

 

เพื่อบริหารบุคลากรให้มีทักษะด้านการบริหารธุรกิจได้อย่างตอบโจทย์

และรองรับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ชในอนาคต

เนื้อหาการอบรม

 
Online Sales with Digital Media 6 ชั่วโมง

เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างยอดขายผ่าน Facebook , Instagram และอื่น ๆ

เข้าใจถึงความแตกต่างของการใช้สื่อดิจิตัลประเภทต่าง ๆ รู้วิธีการในการเลือก Target ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย รู้จักวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก google analytics เพื่อนำข้อมูลไปใช้ ตลอดจนสามารถดำเนินการตาม 4 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการสร้างยอดขายผ่านช่องทางต่าง ๆ

 
 
How Digital Advertising Works 3 ชั่วโมง
เจาะลึกการทำโฆษณาออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
 
เจาะลึกรูปแบบการทำโฆษณาในยุคดิจิทัล และเรียนรู้การทำโฆษณาออนไลน์อย่างไรให้ได้ผล ผ่านกรณีศึกษาการทำโฆษณาที่ประสบความสำเร็จจากช่องทางหรือสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ
 
 
Marketing Plans for Consumer 4.0 3 ชั่วโมง
เจาะลึกแผนการตลาดให้เหมาะกับผู้บริโภคยุค 4.0
 
เรียนรู้การทำการตลาดในยุคดิจิทัลและกระบวนการวางแผนการตลาด โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญทางการตลาดไม่ว่าจะเป็น โอกาสและอุปสรรคทางการตลาด จุดแข็ง จุดอ่อน คู่แข่งขัน และที่ขาดไม่ได้คือพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0 ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมแนวทางในการเลือกเครื่องมือและช่องทางการตลาดเพื่อพิชิตเป้าหมายธุรกิจ
 
Creative Contents Strategy 6 ชั่วโมง
กลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์
 
เห็นความสำคัญของการใช้ Content ในการนำเสนอสินค้าและการขายออนไลน์ สามารถนำความเข้าใจที่ได้จากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้ในการสร้างสรรค์ Content ให้น่าสนใจและดึงดูดให้ลูกค้าเกิดการซื้อ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาการทำ Content Marketing ที่ประสบความสำเร็จ
 
Online Sales Strategy Landscape 3 ชั่วโมง
เรียนรู้การเปลี่ยนผ่านจากการขายแบบเดิมๆ สู่โลกดิจิทัล
 

ปูพื้นฐานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขายและการตลาดแบบเดิม ๆ มาสู่การขายและการตลาดออนไลน์ในโลกดิจิทัล สิ่งที่ผู้ประกอบการหรือนักขายต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภค เครื่องมือในการขายออนไลน์ ตลอดจนกลยุทธ์การขายที่จะช่วยสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น

 
 
 
Tax Strategy for Online Business 6 ชั่วโมง
วางแผนภาษีสำหรับธุรกิจยุค 4.0
 

ศึกษาการบริหารภาษีพื้นฐานสำหรับธุรกิจออนไลน์ ทั้งการจดทะเบียนพาณิชย์และภาษีหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมวิธีคำนวณและข้อกฎหมายต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

 
 
Workshop on Online Sales Strategy 6 ชั่วโมง
เวิร์คชอปเรื่องการสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
 
ฝึกฝนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลจากโจทย์ที่ได้รับ เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้รับผิดชอบด้านการขายออนไลน์ และบุคคลทั่วไป

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 21,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ) ทั้งนี้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยาย และอาหาร

 

ผลการประเมิน

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

กำหนดการ

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

1

อังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

18.00–21.00

Online Sales Strategy Landscape

เรียนรู้การเปลี่ยนผ่านจากการขายแบบเดิมๆ

สู่โลกดิจิทัล

3

อ.ณรงค์เวทย์  วจนพานิช

2

พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

18.00-21.00

Marketing Plans for Consumer 4.0

การทำแผนการตลาดให้เหมาะกับผู้บริโภคยุค 4.0

3

ดร.สมฤดี  ศรีจรรยา

3

เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

09.00-16.00

Tax Strategy for Online Business

ครบเครื่องเรื่องภาษีสำหรับธุรกิจขายของออนไลน์

6

อ.ทวีวัฒน์  กีรติวานิชย์

4

อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

18.00-21.00

How Digital Advertising Works

เรียนรู้การทำโฆษณาออนไลน์ให้ได้ผล

3

อ.ดิศรา  อุดมเดช

5

พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

18.00-21.00

Online Sales Strategy with Digital Media

เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างยอดขายผ่าน Facebook, Instagram และอื่นๆ

3

อ.อนวัช  ประดิษฐ์ศิลป์

6

พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

18.00-21.00

Online Sales Strategy with Digital Media

เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างยอดขายผ่าน Facebook, Instagram และอื่นๆ (ต่อ)

3

อ.อนวัช  ประดิษฐ์ศิลป์

9

เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

09.00-16.00

Workshop: Digital Marketing Strategy

เวิร์คชอปเรื่องการสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

6

อ.อนุพงศ์  จันทร

7

อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

18.00-21.00

Creative Contents Strategy

สร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อให้ขายของดีขึ้น

3

อ.ประสิทธิ์  วรฉัตราวณิช

8

พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

18.00-21.00

Creative Contents Strategy

สร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อให้ขายของดีขึ้น (ต่อ)

3

อ.ประสิทธิ์  วรฉัตราวณิชขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1. ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง

  • Online Form
  • Email : cu_learn@yahoo.com
  • Line@ : @cu_learn

2. โอนชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์

  • เลขที่บัญชี 152-459566-5
  • ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

3. ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนพร้อมชื่อผู้สมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่

  • Email : cu_learn@yahoo.com
  • Line@ : @cu_learn

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม

อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช

อดีตผู้อำนวยการนิวมีเดียและอีคอมเมิร์ช บริษัท เอ.อาร์ อินฟอร์เมชั่นแอนด์พับลิเคชั่น จำกัด กูรูและที่ปรึกษาทางด้านการตลาด ผู้คร่ำหวอดในแวดวงนิวมีเดียมากว่า 20 ปี

ดร.สมฤดี ศรีจรรยา

ผู้อำนวยการสถาบันการตลาดเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (SMAT) (Social Marketing Academy of Thailand)

อาจารย์ณรงค์เวทย์ วจนพานิช

กูรูด้านการตลาดและนักชายมืออาชีพที่หาตัวจับยาก

อ.ทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์

นิติกร ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร

อาจารย์ ดิศรา อุดมเดช

CEO บริษัท Yell Advertising จำกัด

อาจารย์ อนวัช ประดิษฐ์ศิลป์

ผู้อำนวยการด้านดิจิทัลมีเดีย บริษัท Yell Advertising จำกัด

อาจารย์อนุพงศ์ จันทร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล